Privacyverklaring

Ik, Ariadne Leefoge, gevestigd aan Landweg 19, 7382 BL Klarenbeek, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn contactgegevens zijn:

Landweg 19, 7382 BL Klarenbeek
06 13730309
ariadneleefoge@kpnmail.nl
www.ariadneleefoge.nl


Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn cursus-, workshop- dan wel trainingaanbod, of omdat u één of meerdere kunstwerken van mij aankoopt.
De persoonsgegevens die ik verwerk, bestaan uit:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres (indien aanwezig)

Ze zijn bedoeld voor
– het afhandelen van uw betaling,
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn aanbod uit te kunnen voeren,
– u te informeren over wijzigingen van data of afspraken rondom mijn aanbod.

Als u in voorkomend geval in aanmerking wenst te komen voor een seniorenkorting op de deelnameprijs voor cursussen, workshops of trainingen, zal ik de kopie van het ID-bewijs dat u daartoe dient te tonen, niet digitaal opslaan.

Ik gebruik géén geautomatiseerde computerprogramma’s of –systemen waarbij gegevens worden verwerkt zonder dat daar een mens aan te pas komt.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ik verstrek uw persoonsgegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemd rechtspersoon, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ariadneleefoge@kpnmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via ariadneleefoge@kpnmail.nl